Juridische kennisgeving - BelgiŽ

Belangrijke juridische kennisgeving
Verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Verklaring inzake het auteursrecht
Verklaring inzake aansprakelijkheid
Hoe een link leggen naar KITRY website ?


Belangrijke juridische kennisgeving

De informatie die u vindt op deze site is onderworpen aan een Verklaring inzake aansprakelijkheid, een Verklaring inzake het auteursrecht en een Verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Door uw bezoek van deze site aanvaardt u de inhoud van deze Verklaringen onvoorwaardelijk, zonder dat er, voor het overige, enige juridische band tussen u en KITRY tot stand komt.

U wordt vriendelijk verzocht voorafgaandelijk kennis te nemen van elk van deze Verklaringen, zonder uitzondering, door ze aan te klikken.

In geen geval kan u als bezoeker van deze site enig recht laten gelden indien u zou nalaten dit te doen.

Terug

Verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

KITRY wenst de privacy van u en van elke bezoeker van deze site te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De bezoeker van deze site is ermee vertrouwd dat sommige gegevens over hem, door de loutere verbinding met deze site, door KITRY gekend zijn of gekend kunnen zijn. Door de loutere verbinding met de site van KITRY geeft u als bezoeker aan KITRY uw ondubbelzinnige toestemming om deze gegevens te registreren en te verwerken.

Voor de commercialisering van sommige producten via deze site, zoals het bestellen van software of het bestellen van diensten van welke aard ook, enz., kan KITRY u ook bepaalde persoonsgegevens opvragen. Deze persoonsgegevens laten KITRY toe aan uw vraag gevolg te geven en de service die zij u aanbiedt constant te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften. Behoudens in geval van expliciete schriftelijke weigering te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking, zoals onderaan deze Verklaring vermeld, kan KITRY deze gegevens meedelen aan derden.

U kan te allen tijde de door KITRY verwerkte persoonsgegevens consulteren, alsook alle noodzakelijke wijzigingen laten aanbrengen of de KITRY kosteloos verzoeken om uit haar bestanden te worden verwijderd of om de haar meegedeelde informatie, geheel of gedeeltelijk, niet mee te delen aan derden.

Het staat u bovendien vrij, zo u die mogelijkheid wordt aangeboden, om commentaar, teksten, tekeningen, modellen, e.d.m., zoals feed-back, suggesties, opmerkingen, vragen, e.d.m., met betrekking tot de inhoud van de site of de activiteiten van KITRY, naar KITRY te sturen per e-mail.

KITRY zal uw e-mailberichten eveneens behandelen met inachtneming van voornoemde wettelijke en andere bepalingen

KITRY verzoekt u nochtans haar geen e-mails toe te sturen waaruit uw raciale of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakorganisatie blijken, noch persoonsgegevens betreffende uw seksuele leven of gezondheid. Doet een bezoeker dit toch, dan zal hij geen enkel verhaal hebben tegen KITRY.

Door het toesturen van e-mails, ziet de bezoeker af van alle rechten met betrekking tot de inhoud ervan, die door KITRY, zonder enige beperking en zonder enigerlei kennisgeving, kan worden gereproduceerd, gebruikt, getransformeerd, verspreid, enz. Daarenboven mag KITRY de ideeŽn, concepten, technieken, e.d.m., die deze e-mails bevatten, voor alle mogelijke doeleinden gebruiken, zonder enige beperking en zonder kennisgeving aan de bezoeker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de commercialisering en verkoop van producten of diensten.

De bezoeker is zich ervan bewust dat het sturen naar KITRY van e-mails waarvan de inhoud hem op onrechtmatige wijze ter kennis is gekomen of in het bezit is gesteld, hem en hem alleen verantwoordelijk of aansprakelijk maakt, zowel voor het sturen zelf naar KITRY als voor het gebruik dat KITRY daar, op welke wijze ook, van maakt of zou maken.

De bezoeker dient zich te onthouden van spamming (overdadig versturen van e-mails). Het is de bezoeker ook niet toegestaan om e-mails te versturen die virussen bevatten of op eender welke wijze schade kunnen toebrengen aan deze site. De bezoeker die zich hieraan schuldig maakt, kan strafrechtelijk worden vervolgd. Hem kan eveneens de toegang tot de site worden ontzegd.

Klachten betreffende de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verantwoordelijke voor de verwerking :

KITRY GROUP
Pierre Lťtargez
10A, Rue Henri M. Schnadt
L 2530 Luxembourg
Luxembourg

Tťlťphone : +352 26 64 93 43
Tťlťcopie : +352 26 64 93 44

Matricule TVA 1999 22 29104
Identification TVA LU 18172980
RC Lux B 34 661

Terug

Verklaring inzake het auteursrecht

KITRY besteedt bijzonder veel aandacht en zorg aan de inhoud en vorm (lay-out) van haar site om u, als bezoeker, teksten, tekeningen, foto's en modellen, enz. van een hoogstaande kwaliteit te kunnen aanbieden.

KITRY geniet ook wettelijke beschermingen op haar logo's en handelsbenamingen.

KITRY verbiedt daarom aan elke bezoeker van deze site de teksten, tekeningen, foto's, modellen, grafieken, logo's, handelsbenamingen, enz., en andere bestanddelen die op deze site voorkomen, te gebruiken, te reproduceren, te displayen, te vertonen, te verwijderen, enz., ook gedeeltelijk of in herwerkte vorm, en ongeacht of dit elektronisch, mechanisch dan wel op welke andere wijze ook gebeurt, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande geschreven toestemming van KITRY.

Het is u evenwel toegestaan om, in bepaalde gevallen, een link te leggen naar deze site. Om de voorwaarden te kennen waaronder dit kan, klikt u de zin "Hoe een link leggen naar KITRY website ?" aan.

Uitdrukkelijk wordt, ten overvloede, opgemerkt dat het leggen van een link, geen afbreuk doet aan het verbod om logo's enz. te copiŽren of te reproduceren of te displayen enz.

Inbreuken op wat voorafgaat kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen, onverminderd de mogelijkheid die KITRY heeft om een schadevergoeding te eisen.

Terug

Verklaring inzake aansprakelijkheid

KITRY wil met deze site u, als bezoeker, zo goed mogelijk informeren over de producten en de diensten die KITRY aanbiedt.

Daarenboven biedt deze site u ook de mogelijkheid om bepaalde producten en diensten via het internet aan te schaffen of om, door middel van e-mail, met KITRY te communiceren, met als doel u op uw wensen afgestemde diensten te kunnen aanbieden. Met deze site wordt geen publicitair doel nagestreefd.

Het is de bedoeling van KITRY dat de informatie die zij op deze site verstrekt, actueel en juist is.

Nochtans kan deze informatie, die KITRY u gratis ter beschikking stelt, ondanks alle inspanningen van KITRY, tikfouten, technische en andere fouten bevatten. De informatie kan ook gegevens bevatten die niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt zijn.

Deze site is dan ook niet meer dan een hulpmiddel, zij het een bijzonder waardevol hulpmiddel.

an u, als bezoeker van deze site, wordt daarom vriendelijk gevraagd, voorafgaandelijk aan het gebruik van de informatie, ook de officiŽle informatiebronnen van KITRY te willen raadplegen, zoals bij voorbeeld de officiŽle, gele dienstregelingstabellen of het spoorboekje.

Indien u beslist via deze site bepaalde producten of diensten aan te kopen, erkent u, door het gebruik dat u van deze mogelijkheid maakt, grondig en volledig te zijn voorgelicht.

Bij twijfel omtrent bepaalde informatie kunt u ook steeds terecht in ťťn van de filialen van KITRY, waar men u verder informeren zal.

Deze site, alsook alle informatie die zij bevat, kan KITRY te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op die manier wordt u ook het snelst geÔnformeerd over de meest recente wijzigingen.

De site is ook, voor uw gebruiksgemak en louter ter informatie, gekoppeld aan externe sites, waarover KITRY niet noodzakelijk zeggenschap heeft en waarvoor zij dan ook geen enkele verantwoordelijkheid draagt, ook al heeft KITRY de koppeling zelf gecreŽerd of aanvaard.

KITRY vestigt er uw aandacht op dat zij in geen geval, behalve in geval van opzettelijke fout van een van haar organen, en op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan (bij voorbeeld: gemiste aansluitingen, enz.).

KITRY kan evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze site maakt (bij voorbeeld: virussen, beschadigingen aan bestanden, verlies van programma's of andere gegevens; indirecte schade, verlies van business profits; enz).

KITRY kan, ten slotte, evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor onderbrekingen, van welke aard ook, of voor schade die daaruit zou voortvloeien.

Terug

Hoe een link leggen naar KITRY website ?

U kunt een link leggen naar KITRY website onder de volgende voorwaarden :
  • de link moet gelegd worden naar de homepagina van KITRY, m.n. http://www.kitry.eu/ of http://www.kitry.fr/ enz. Indien u een link wilt leggen naar een andere pagina dan de homepagina, dient u dit expliciet te vermelden; en
  • de link moet gelegd worden in een volledige window, dus niet in frames van andere sites of in popups (window zonder navigatieknoppen); en
  • de link mag niet gelegd worden vanaf een site, waarvan het doel en imago strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden of, in het algemeen, waarvan het doel en imago niet in overeenstemming zijn met het doel en imago van KITRY; en
  • de link mag niet gelegd worden vanaf een site die enkel mits betaling toegankelijk is en mag evenmin aanleiding geven tot enige betaling vanwege de gebruiker.

Om een link te leggen, dient u de hierna volgende procedure te volgen :

  • u vraagt per e-mail aan KITRY of u een link mag leggen, met vermelding van de naam van de site, van de verantwoordelijke ervan en van het doel waarvoor de link wordt gevraagd; en
  • u verklaart uitdrukkelijk in voormelde e-mail dat u de voorwaarden van KITRY om een link te leggen alle zonder enig voorbehoud aanvaardt en zal respecteren; en
  • KITRY onderzoekt uw aanvraag en geeft u, voorafgaandelijk aan het leggen van de link, per e-mail haar akkoord of desgevallend haar weigering.

Zelfs in geval van akkoord, kan KITRY te allen tijde, op eenvoudig verzoek en zonder dit te hoeven motiveren, de link verbieden.

Het leggen van een link die enkel mits betaling toegankelijk is of waarvoor van een gebruiker enige betaling wordt gevraagd, kan enkel mits u met KITRY een geschreven overeenkomst sluit.

Een link die op enigerlei wijze niet in overeenstemming is met wat voorafgaat, hetzij omdat de voorwaarden niet worden nageleefd, hetzij omdat de procedure niet werd gevolgd, hetzij omdat KITRY een link uitdrukkelijk verboden heeft, kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen, onverminderd de mogelijkheid die KITRY heeft om een schadevergoeding te eisen.

Terug